TransFoorum

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Transsoolisus, M2F, F2M, sookorrigeerimine Eestis, genderqueer, queer, sugu, soolisus, soovähemus, transseksuaalsus, drag


  Vikipeedia: artikli transsoolisus tõlge

  avatar
  Taavi
  Külaline


  Vikipeedia: artikli transsoolisus tõlge Empty Vikipeedia: artikli transsoolisus tõlge

  Postitamine by Taavi Laup 13 Mai 2017, 10:58

  Tere!
  Tõlgin inglisekeelset Vikipeediast artikli sissejuhatuse "Transgender" eesti keelde. Olen hädas mõistete tõlkimisega. Ma olen väga tänulik, kui te aitaksite mul artikli mõisted korrektsesse eesti keelde panna. Lisaks: kui tõlke sõnastuse tõttu võib jääda teemast vale mulje, siis palun tooge see välja. Igasugune keeleline korrektuur on samuti teretulnud. Ma loodan, et koos loome hea artikli!
  Taavi

  Tõlkimist vajavad mõisted - millist sõna vastena kasutada? Mida eelistada?
  transition - üleminema; üleminekufaas, üleminek?
  transgender congruence - transsooline sobivus?
  genderqueer - ?
  gender dysphoria - sooidentiteedihäire või soodüsfooria
  hormone replacement therapy - hormoonravi
  sex reassignment surgery - sookorrigeerimine
  cross-dresser - ristriietuja, transvestiit

  Originaaltekst
  Transgender people are people who have a gender identity or gender expression that differs from their assigned sex. Transgender people are sometimes called transsexual if they desire medical assistance to transition from one sex to another. Transgender is also an umbrella term: in addition to including people whose gender identity is the opposite of their assigned sex (trans men and trans women), it may include people who are not exclusively masculine or feminine (people who are genderqueer, e.g. biogender, pangender, genderfluid, or agender). Other definitions of transgender also include people who belong to a third gender, or conceptualize transgender people as a third gender. Infrequently, the term transgender is defined very broadly to include corss-dressers, regardless of their gender identity.
  Being transgender is independent of sexual orientation: transgender people may identify as heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, etc., or may consider conventional sexual orientation labels inadequate or inapplicable. The term transgender can also be distinguished from intersex, a term that describes people born with physical sex characteristics "that do not fit typical binary notions of male or female bodies".
  The degree to which individuals feel genuine, authentic, and comfortable within their external appearance and accept their genuine identity has been called transgender congruence. Many transgender people experience gender dysphoria, and some seek medical treatments such as hormone replacement therapy, sex reassignment surgery, or psychotherapy. Not all transgender people desire these treatments, and some cannot undergo them for financial or medical reasons.
  Most transgender people face discrimination at and in accessing work, public accommodations, and healthcare. They are not legally protected from discrimination in many places.

  Tõlge
  Transsoolised inimesed on inimesed, kelle sooidentiteet, sooline väljendus või sooline käitumine erineb nendele määratud bioloogilisest soost. Transsoolist inimest kutsutakse mõnikord transseksuaaliks, kui ta soovib meditsiinilist abi üleminekul ühest bioloogilisest soost teise. Transsooline on ka katusemõiste: lisaks sellele, et ta hõlmab inimesi, kelle sooidentiteet on vastupidine neile määratud bioloogilisest soost (trans-mees ja trans-naine) võib see sisaldada ka inimesi, kellel ei ole eksklusiivselt maskuliinsed või feminiinsed (genderqueer) identiteedid. Teised transsoolisuse definitsioonid hõlmavad ka inimesi, kes kuuluvad kolmandasse soosse või näevad transsoolisi inimesi kolmanda soona. Harva on mõistet transsooline kasutatud väga laialt, et hõlmata ristriietujad olenemata nende sooidentiteedist.
  Transsoolisus ei ole seotud seksuaalse orientatsiooniga: transsoolised inimesed võivad end identifitseerida heteroseksuaalsena, homoseksuaalsena, biseksuaalsena, aseksuaalsena jne. Samuti võivad nad leida, et tavaliselt kasutatud seksuaalse orientatsiooni mõisted on nende jaoks ebatäpsed või kasutamatud. Mõiste transsooline saab samuti eristada intersoolisusest: intersoolisus kirjeldab inimesi, kes on sündinud sootunnustega, "mis ei sobitu tüüpilisse binaarsesse arusaama mehe või naise kehadest."
  Transsooliseks sobivuseks nimetatakse määra, kuivõrd isik tunneb enda väljanägemist ehedalt ja autentselt ning aktsepteerib enda ehedat identiteeti. Paljud transsoolised inimesed kogevad sooidentiteedihäiret. Osa otsib meditsiinilist abi nagu hormoonravi, sookorrigeerimist või psühhoteraapiat. Kõik transsoolised inimesed ei soovi meditsiinilista abi, osa ei saa seda endale rahalistel või meditsiinilistel põhjustel lubada.
  Enamusi transsoolisi inimesi diskrimineeritakse juurdepääsul tööle, avalikes majutusasutustes ning meditsiinis. Transsoolised ei ole paljudes kohtades õiguslikult kaitstud diskrimineerimise eest.

  Viidete tõlge 
  1) "Transgender is an umbrella term for people whose gender identity and/or gender expression differs from the sex they were assigned at birth"
  Tõlge: "Transsoolisus on katusemõiste inimeste kohta, kelle sooidentiteet ja/või sooline eneseväljendus erineb nende bioloogilisest soost, mis määrati neile pärast sündi."

  2) "Transgender is an umbrella term for people whose gender identities, gender expressions, and/or behaviors are different from those culturally associated with the sex to which they were assigned at birth."

  Tõlge: "Transsoolisus on katusemõiste inimeste kohta, kelle sooidentiteet, sooline eneseväljendus ja/või käitumine erineb sellest, mida on kultuuriliselt seotud selle bioloogilise sooga, mis määrati neile sündides."
  3) "Transgender: An umbrella term that describes people whose gender identity or gender expression differs from expectations associated with the sex assigned to them at birth."

  Tõlge: "Transsoolisus. Katusemõiste, mis kirjeldab inimesi, kelle sooline identiteet või sooline eneseväljendus erineb ootustest, mis on seotud soo määramisega sünni hetkel."

  4) "An umbrella term for people whose gender identity and/or gender expression differs from what is typically associated with the sex they were assigned at birth."
  Tõlge: "Katusemõiste inimeste kohta, kelle sooidentiteet ja/või sooline eneseväljendus erineb sellest, mida tüüpiliselt seostatakse bioloogilise sooga, mis määrati neile peale sündi."

  5) "Yet Jordan and Nick represent a segment of transgender communities that have largely been overlooked in transgender and student development research – individuals who express a non-binary construction of gender[...]"
  Tõlge: "Aga Jordan ja Nick esindasid transsoolise kogukonna osa, mis on suuresti tähelepanuta jäänud transsoolisuse [...] uuringutes - isikud, kes väljendavad mitte-binaarset sugu."

  6) "The authors note that, increasingly, in social science literature, the term "third gender" is being replaced by or conflated with the newer term "transgender."
  Tõlge: "Autorid märgivad, et sotsiaalteaduslikus kirjanduses on asendatud või sulatatud mõisted "kolmas sugu" mõistega "transsooline"

  7) "Transgender is a broad term characterized by a challenge of traditional gender roles and gender identity[. ...] For example, some cultures classify transgender individuals as a third gender, thereby treating this phenomenon as normative."
  Tõlge: "Transsoolisus on lai termin, mida iseloomustab väljakutse traditsioonilistele soorollidele ja sooidentiteetidele. [...] Näiteks osad kultuurid määratlevad transsoolisi isikuid kolmanda soona. Selleläbi käsitlevad nad fenomeni normatiivsena."

   8.) "Transgender was defined broadly to cover those who transition from one gender to another as well as those who may not choose to socially, medically, or legally fully transition, including cross-dressers, people who consider themselves to be genderqueer, androgynous, and ..."

  Tõlge: "Transsoolisus defineeriti laialt, et hõlmata nii neid, kes on üleminekul ühest soost teise, kui ka neid, kes ei vali sotsiaalselt-, meditsiiniliselt- või õiguslikult täielikku üleminekut. Nende alla kuuluvad ristriietujad, inimesed, kes nimetavad end genderqueer'iks, androgüüniks ja..."

  9) "Many transgender people experience gender dysphoria—distress that results from the discordance of biological sex and experienced gender. Treatment for gender dysphoria, considered to be highly effective, includes physical, medical, and/or surgical treatments [...] some [transgender people] may not choose to transition at all."
  Tõlge: "Paljud transsoolised inimesed kogevad sooidentiteedihäiret - kannatust, mis tuleneb bioloogilise soo ja kogetud soo vahelisest ebakõlast. Sooidentiteedihäire ravi, mida loetakse väga tõhusaks, on füüsilised, meditsiinilised ja/või kirurgilised ravid. [...] Osa [transsoolisi inimesi] võib valida, et nad ei lähe üleminekule üldse."
  avatar
  Taavi
  Külaline


  Vikipeedia: artikli transsoolisus tõlge Empty Re: Vikipeedia: artikli transsoolisus tõlge

  Postitamine by Taavi Teis 16 Mai 2017, 17:53

  Tere!

  Leidsin Kirsika Luha magistritöö " Eesti transsooliste naiste kogemused: soolise identiteedi avastamine, aksepteerimine ja üleminek soovitud soole", kus olid mõisted kenasti ära seletatud ja tõlgitud. Kui praeguses tõlkes jäi midagi vajaka, siis parandage seda Vikipeedias julgesti.

  Taavi

   Nelj 06 Okt 2022, 11:26